Tài trợ nghiên cứu 2013

Tài trợ nghiên cứu 2013

 


Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” (EOWP) do UNDP và Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện nhằm mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ làm việc trong các cơ quan Nhà nước, phát huy vai trò lãnh đạo của các cán bộ nữ tài năng trong khu vực công của Việt Nam. Dự án sẽ tài trợ cho các cán bộ nữ làm việc trong khu vực Nhà nước bao gồm các Bộ/Ban/Ngành, các tổ chức đoàn thể, trường Đại học và các Viện nghiên cứu thực hiện các đề tài nghiên cứu.


Tài trợ năm 2013 của Dự án EOWP sẽ ưu tiên các trọng tâm sau:


1. Đóng góp vào việc triển khai đường lối đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thông qua.

2. Đề xuất chính sách và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới  góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2020Chiến lược Phát triển Nhân lực Việt Nam 2011 – 2020.


Điều kiện

Cán bộ nữ làm việc trong khu vực Nhà nước đều có thể nộp hồ sơ xin tài trợ nghiên cứu. Hồ sơ xin tài trợ có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, được cung cấp tại địa chỉ eowproject@gmail.com. Dự án EOWP sẽ nhận hồ sơ cho đến 31/10/2013.

Việc xét tuyển Tài trợ Nghiên cứu EOWP năm 2013 sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, tuân thủ yêu cầu của UNDP.


Tài trợ

Tài trợ nghiên cứu trị giá tối đa 60.000.00060.000.000 đồng cho một đề xuất sẽ được trao cho ứng viên đạt điều kiện. Dự kiến Dự án EOWP sẽ trao 15 suất tài trợ cho các ứng viên được chọn.

Ngoài ra, chủ nhiệm đề tài sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như tập huấn về thiết kế dự án, phân tích số liệu và phổ biến kết quả nghiên cứu.

Hồ sơ xin tài trợ đề nghị gửi về Ban quản lý Dự án trước ngày 31/10/2013:

Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo nữ

P. 201D, 30 Nguyễn Du, Hà Nội

Tel: 04 3944 852604 3944 8526 – Fax: 04 3944 8527

Email: eowproject@gmail.comeowproject@vnn.vn


Tải file:

Hồ sơ xin tài trợ

Danh sách các tổ chức công

Các khái niệm cơ bản về giới
Hướng dẫn làm hồ sơ xin tài trợ

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Lượt truy cập
  • Hôm nay 20117
  • Tổng lượt truy cập 3,470,565